CVOK - Contract (sample)
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17656

Search
Search

Contract (sample)

 

 

     
  TÖÖLEPING NR.  
       
  Tallinn                                                                             ..... ........... 200... a.  
      
  Tööandja, ......................................................  , registrikood ............., aadress ......................................, 
  tegevdirektor hr. ............................ isikus ja Töötaja, hr. ............................., isikukood ......................., elukoht ...................................................................., 
  sõlmisid töölepingu (edasipidi  Leping) alljärgnevatel tingimustel:  
      
  1. Mõisted  
  1.1.   Käesolevas lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  
  Leping tähendab käesolevat töölepingut koos kõikide lisadega ning kõikide Lepingule tehtavate kirjalike muudatuste ja täiendustega, mis on käesoleva Lepingu lahutamatuteks osadeks.
  1.2.   Lepingu Pooled on Tööandja ja Töötaja.  
      
  2.         Lepingu tähtaeg  
  2.1.   Töötaja asub tööle alates  ........... 200....a.  
  2.2.   Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks.  
  2.3.   Töötaja töölevõtmisel rakendatakse katseaega, mille kestuseks on neli (4) kuud. Katseaja viimaseks kuupäevaks on ..............200....a.
      
  3.         Töö sisu  
  3.1.   Töötaja asub tööle ........................................ ametikohale.  
  3.2.   Töötaja tööülesanneteks on.............................................   
  3.3.   Töötaja tööülesannete üksikasjalik kirjeldus on määratletud ametijuhendis. Töötaja on kohustatud lisaks ametijuhendis ettenähtud ülesannetele erikorralduseta täitma muid ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust.
  3.4.   Tööülesandeid annab ning nende täitmist kontrollib vahetult Töötaja ametijuhendis selleks määratud isik.
  3.5.   Töötaja töökoht asub ...............................  
  3.6. Tööandjal on õigus paigutada Töötaja teisele töötamiskohale tööülesannete   
  täitmise asukoha administratiivpiires.  
      
  4.         Tööaeg  
  4.1.   Töötaja asub tööle ...................................... tööajaga.  
  4.2.   Töötaja tööaja algus, lõpp ja vaheaeg määratakse kindlaks Tööandja poolt ettevõtte töösisekorraeeskirjadega ning on Töötajale täitmiseks kohustuslik.
  4.3.   Pidevat tööstaaži Tööandja juures arvutatakse alates................................200...a.  
        
  5.         Töötasu  
  5.1.   Töötaja makstakse palka ........................................(         ) krooni kuus.  
  5.2.   Tööandja kohustub maksma Töötajale palka üks (1) kord kuus, arvestuskuule järgneva kuu ............................... kuupäevaks.  
  5.3.   Palga maksmine toimub sularahata arvelduse korras ülekandega Töötaja isiklikule arvelduskontole pangas. 
  5.4.   PaIga maksmise teostamiseks kohustub Töötaja teatama Tööandjale vähemalt viis (5) kalendripäeva enne palgapäeva oma pangarekvisiidid.
  5.5.   Tööandja võib palka tõsta arvestades töötulemusi ja maksta lisatasu tulemusliku töö eest ning preemiat väga heade töötulemuste eest.  
   
  6.         Puhkus  
  6.1.   Töötajale antakse puhkust vastavalt kehtivale seadusele. Töötaja põhipuhkuse kestus on kakskümmend kaheksa (28) kalendripäeva tööaasta eest.
  6.2.   Töötaja iga-aastase puhkuse aeg määratakse kindlaks puhkuste ajakava alusel, mille koostamisel võimalusel arvestatkse Töötaja sooviavaldust  
  6.3.   Töötajale antakse lisapuhkust vastavalt seaduses sätestatud korrale.
          
  7.         Poolte kohustused  
  7.1.   Tööandja ja Töötaja on kohustatud täitma kõiki Töölepingust tulenevaid kohustusi.  
  7.2.   Käesoleva lepingu tingimused ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.  
  7.3.   Tööandja on kohustatud kindlustama Töötaja kokkulepitud tööga, töövahendite ja andma vajalikke tööalaseid korraldusi ja maksma töö eest tasu vastavalt töölepingus kokkulepitud korrale.
  7.4.   Töötaja kohustub täitma ilma erikorralduseta või otsese ülemuse korraldusel muid ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust.
  7.5.   Töötaja kohustub täitma Tööandja töönorme ja kinni pidama ettenähtud tööajast.   
  7.6.   Töötaja on kohustatud hoiduma Tööandja juures tegudest, mis takistavad teistel Töötajatel kohustuste täitmist, kahjustavad teiste Töötajate või kolmandate isikute vara.
  7.7.   Lepingus loetletud kohustuste rikkumist käsitletakse distsiplinaarsüüteona. Kui kohustuste rikkumisega kaasnes Tööandjale varalise kahju tekitamine, kannab Töötaja lisaks distsiplinaarvastutusele ka materiaalset vastutust.
  7.8.   Töötaja kohustub hoidma konfidentsiaalsena Tööandja äri –ja tootmissaladusi, samuti hoidma saladuses kõiki andmeid,  mis puudutavad Tööandja kommerts-, tehnilisi-, finants- või muid Tööandja poolt määratletud saladusi. Töötajal ei ole õigust kasutada ka otseselt või kaudselt informatsiooni, mis kuulub Tööandja äri- ja tootmissaladuste hulka muul otstarbel kui ainult käesoleva töölepinguga temale pandud kohustuste täitmiseks.
  7.9.   Töötaja kohustub sõltumata töölepingu lõpetamise alusest tagastama temale usaldatud materiaalsed väärtused hiljemalt töölepingujärgsel viimasel tööpäeval.
         
  8.         Konfidentsiaalne informatsioon  
  8.1.   Ettevõtte konfidentsiaalseks informatsiooniks loetakse:  
  -          ..................................................  
  -          ..................................................  
  -          ..................................................  
  Käesolevas punktis loetletud informatsiooni loetakse konfidentsiaalseks niikaua, kuni Tööandja ei ole seda avalikustanud.
  8.2.   Töötaja ametijuhendis või ettevõttesiseste dokumentidega võidakse täpsustada Töötaja kohustusi Tööandja äri- ja tootmissaladuse hoidmisel.
          
  9.         Materiaalne vastutus  
  9.1.   Töötaja vastutab tema poolt süüliselt Tööandjale tekitatud materiaalse kahju eest vastavalt seadusele. 
  9.2.   Töötaja on kohustatud töölepingu lõpetamisel tagastama Tööandjale tema kasutusse antud töövahendid ja tagastamisele kuuluva Tööandja vara.
         
  10.     Töölepingu lõpetamine  
  10.1. Töölepingu lõpetamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.  
        
  11.     Lõppsätted  
  11.1.         Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest, kehtivatest õigusaktidest, töösisekorraeeskirjadest, ametijuhendist ja teistest Tööandja otsustest ja sisedokumentidest.
  11.2.         Käesoleva lepingu tingimusi saab muuta vaid kirjalikul kokkuleppel, mis on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
  11.3.         Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused püütakse igal juhul lahendada kõigepealt pooltevaheliste läbirääkimistega. Juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlused vastavalt kehtivale seadusele ettenähtud korras.
  11.4.         Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi poolele.
       
  TÖÖANDJA                                                                             TÖÖTAJA  
       (esindaja)  
  ______________                                                                      _______________  
     

  

   


  

CVOK Raamatupidamine - Accounting Services >>

   

  


 

                         

   

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD